نمایش دادن همه 3 نتیجه

تخم نطفه دار جاپنیز 7000 تومان

معرفی جاپنیز {قیمت تخم نطفه دار مرغ جاپنیز = 18.000 هزار تومان} این نژاد حداقل از 350 سال پیش در

تخم نطفه دار مرغ بلژیکی 7,000 تومان

معرفی مرغ بلژیکی {قیمت تخم نطفه دار مرغ بلژیکی = 18.000 هزار تومان} نجمن توسعه طیور بلژیک در سال ۲۰۰۲

تخم نطفه دار لهستانی کاکل سفید 7,000 تومان

معرفی مرغ لهستانی کاکل سفید {قیمت تخم نطفه دار مرغ لهستانی = 18.000 هزار تومان} مرغ های لهستانی پرندگانی اهلی