نمایش دادن همه 2 نتیجه

تخم نطفه دار مرغ پلیموت راک 6000 تومان

معرفی مرغ پلیموت {قیمت تخم نطفه دار مرغ پلیموت در تاریخ آذرماه 1400 = 18.000 هزار تومان} نژادهاى موجود در

تخم نطفه دار جاپنیز 7000 تومان

معرفی جاپنیز {قیمت تخم نطفه دار مرغ جاپنیز در تاریخ آذرماه 1400 = 18.000 هزار تومان} این نژاد حداقل از