آب پاشی بر روی تخم های نطفه غاز

نحوه اسپری کردن آب بر روی تخم نطفه دار غاز، اردک و قوغاز

هنگام جوجه کشی پرندگان آبزی مانند غازها، غازها، اردک ها و اردک ها، تخم های بارور شده باید با آب پاشیده شوند. اما نحوه و زمان انجام آن ب...

ادامه مطلب