در تاریخ 96/5/11 تعداد 1500 عدد تخم نطفه دار مرغ گلپایگان به آقای کامران دشتی شهر گرگان به فروش رسید.


طراحی سایت ، طراح وب