فروش تخم نطفه دار مرغ زینتی به تعداد 50 عدد سبرایت,25 عدد برهما,35عدد ابریشمی و 20 عدد رز کامب به شهر ایلام آقای عمان اله ایزدی.فروش تخم نطفه دار